top of page
Privacyverklaring

 

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten. Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeer ik je over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dat ben ik, Ofira Nebelstein.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?

Indien je in mijn praktijk therapie volgt, gecoacht wordt of healings ontvangt, dan registreer en verwerk ik  bepaalde persoonsgegevens. Deze zijn nodig voor het opstellen van facturen en de behandeling. Daarnaast kunnen tijdens een behandeling ook persoonlijke en  privacygevoelige zaken aan de orde komen. Ik maak aantekeningen tijdens consulten, bedoeld voor een goede (vervolg) behandeling. Het kan voorkomen dat ik (contact)gegevens gebruik om jr via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Ik vraag je hiervoor eerst toestemming.

 

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden jouw persoonsgegevens voor dat doel niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, emailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

 

Doel: Informeren

Om je als cliënt te informeren over mijn behandelingen: uw naam en emailadres.

Doel: Behandeling

Om je als cliënt te kunnen behandelen: je naam, geslacht, adres, emailadres, geboortedatum, en telefoonnummer(s).

Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden alleen door jezelf aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier op de website ofiranebelstein.nl,  en/of via de email en/of mondeling tijdens de behandeling. Je toestemming vormt voor mij de wettelijke vereiste grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. Je kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechte enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. Je kunt de toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik zal jouw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens van je meer verwerken.

 

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd. Alleen ikzelf en eventuele direct voor mij werkzame medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;

  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

  • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Een verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten graag indienen via het contactformulier op ofiranebelstein.nl waarna je binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijk, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Verzamelen van cookies

Het is mogelijk dat mijn hosting provider en andere derde partijen die op mijn site staan vermeld, cookies verzamelen. Hiervoor vraag ik je eerst toestemming via mijn website. Bij Google Analytics heb ik je IP adres gemaskeerd en staat ‘gegevens delen’ op uit. Ik maak zelf geen gebruik van Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren, zoals voor de belastingdienst of bij geschillen over de behandeling.

 

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen en informeer je dan via ofiranebelstein.nl over eventuele aanpassingen.

 

Ofira Nebelstein

Januari 2021

INTEGRALE THERAPIE EN COACHING
bottom of page